© 2013 Jaromír Lipus
Provádíme geodetické práce i poradenství pro účely stavebnictví a taktéž pro činnost v oblasti katastru nemovitostí. Geometrický plán pro rozdělení pozemků         oddělování pozemků pro kupní či darovací smlouvu, stavebních,         zemědělských i lesních pozemků Geometrický plán pro zaměřování budov         rodinných domů, garáží, zahradních i rekreačních chat, rozestavěných budov         pro poskytnutí úvěru, přístaveb, dokončených staveb pro kolaudaci a pod. Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene         pro práva chůze a jízdy, pro údržbu inženýrských sítí a jiných         práv k části pozemku Vytyčování vlastnických hranic pozemků         vytyčování stavebních, zemědělských i lesních pozemků evidovaných v katastru         nemovitostí i pozemků dosud vedených v zjednodušené evidenci Zaměření skutečného provedení stavby         polohopisné a výškopisné zaměření pro projektovou dokumentaci, zaměření         skutečného provedení podzemních a nadzemních vedení a pod. Vytyčení stavby         prostorové i podrobné vytyčení včetně stavebních laviček Stabilizace lomových bodu vlastnické hranice        ocelovo-plastovými mezníky                                                                                                                   
Naše činnost